Serwis przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.
Nie wiesz jak szukać? Skorzystaj z poradnika
wyszukiwarka zaawansowana
Nie wiesz jak szukać? Skorzystaj z poradnika
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin Platformy centromasz.pl

Regulamin Elektronicznej Platformy Sprzedaży www.centromasz.pl
[oznaczenie 2018/2 -dot. Zamówień od 10.04.2018]

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów - części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Sprzedaży działającej pod adresem www.centromasz.pl

2. Elektroniczną Platformę Sprzedaży www.centromasz.pl prowadzi CEMASZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach 44-109, przy ul. Mechaników 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472108, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9691608305, numer statystyczny REGON 243334879.

 

II. DEFINICJE

1. „Regulamin” - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Elektronicznej Platformy Sprzedaży działającej pod adresem www.centromasz.pl.

2. “Administrator” lub „CEMASZ sp. z o.o.” – właściciel Elektronicznej Platformy Sprzedaży www.centromasz.pl– CEMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-109, przy ul. Mechaników 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472108, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 9691608305, numer statystyczny REGON 243334879.

3. “Platforma centromasz.pl” – Elektroniczna Platforma Sprzedaży do „Przedsiębiorcy” jako serwis www wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.

4. „Przedsiębiorca”

- osoba fizyczna nie będąca konsumentem w myśl Art. 221 Kodeksu Cywilnego.

- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej do której stosuje się̨ przepisy o osobach prawnych - prowadząca we własnym imieniu działalność́ gospodarczą.

5. „Kontrahent” – osoba działająca w imieniu i z upoważnienia "Przedsiębiorcy", która zarejestrowała się̨ na Platformie centromasz.pl i uzyskała indywidualny login oraz hasło lub dokonała złożenia oferty zakupu na Platformie centromasz.pl.

7. „Konto” – zbiór danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie centromasz.pl. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem, stanowiącym ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych wybranych przez Kontrahenta, wykorzystywanych w celu dostępu do Konta i ustalonym przez Kontrahenta podczas rejestracji Konta.

8. Opcja “Do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.

9. „Towary” oraz "Części" należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej CEMASZ Sp. z o.o., towary będące przedmiotem zamówień złożonych przez Kontrahenta i przyjętych przez CEMASZ Sp. z o.o. do realizacji.

10. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na Platformie centromasz.pl, złożone drogą internetową poprzez dostępny tam formularz zamówienia.

11. „Przedmiot transakcji” - towary przedstawione i opisane na Platformie centromasz.pl. Opisy oraz zdjęcia towarów przedstawione na Platformie centromasz.pl prezentują ogólny kształt i rodzaj części
i mogą różnić się estetycznie [kolor, wykończenie] od rzeczywistego wyglądu towaru.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2B centromasz.pl

1. Do korzystania z Platformy centromasz.pl niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa w aktualnej wersji akceptująca pliki typu cookie.

2. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kontrahenta umożliwi korzystanie z Platformy centromasz.pl. Minimalne wymaganie techniczne to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Kontrahenta bez podania przyczyny.

4. Kontrahent jest uprawniony do dokonywania Zamówień w imieniu i z upoważnienia „Przedsiębiorcy” jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub w związku z wykonywaną działalnością zawodową.

5. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność́ za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.

6. Wszelkie prawa do Platformy Sprzedaży centromasz.pl, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, na której zamieszczona jest Platforma centromasz.pl, a także zdjęć należą do Administratora.

7. Administrator oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kontrahenta przez osoby nieuprawnione. Każdy Kontrahent jest obowiązany do stosowania odpowiednich środków technicznych, które zminimalizują zagrożenie.

 

IV. TOWARY I CENY

1. Podane ceny towarów są̨ cenami netto wraz z podatkiem VAT i wyrażone są w Polskich Złotych PLN.

3. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego ofertą kupna, która każdorazowo wymaga akceptacji przez CEMASZ Sp. z o.o. Dodatkowo Kontrahent, za pośrednictwem Platformy centromasz.pl, posiada możliwość złożenia zapytania cenowego dotyczącego konkretnego produktu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn.

5. CEMASZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również̇ za zmiany cen produktów.

 

V. REJESTRACJA

1. Kontrahent może dokonać rejestracji na Platformie centromasz.pl -w celu rejestracji Kontrahent wypełnia formularz z użyciem loginu i hasła.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Kontrahent wypełnia wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

b) Informacje wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą,

c) Kontrahent powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz, przy czym kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania

3. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) Przyjęciem do wiadomości i akceptację przez Kontrahenta postanowień Regulamin Elektronicznej Platformy Sprzedaży www.centromasz.pl,

b) Zawarciem umowy o świadczenie usług przez Cemasz sp. z o.o. w postaci prowadzenia Konta,

c) Upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

 

VI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest „Administrator”, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w „Polityce Prywatności i Cookies”.

www. centromasz.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci-i-Cookies/5

 

VII. ZAMÓWIENIA

1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność́ za prawidłowość́ oraz treść́ danych wprowadzonych do złożonego formularza Zamówienia.

2. Zamówienia są̨ przetwarzane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do CEMASZ Sp. z o.o. zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na Platformie centromasz.pl. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kontrahenta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. CEMASZ Sp. o.o. nie ma obowiązku weryfikacji poprawności czy prawidłowości wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź́ nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

5. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Cemasz sp. z o.o. może zaproponować Kontrahentowi:

a) anulowania zamówienia w całości (wybór tej opcji zwalnia Cemasz sp. z o.o. z obowiązku realizacji zamówienia),

b) anulowania zamówienia w części (wybór tej opcji zwalnia Cemasz sp. z o.o. z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ono możliwe),

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja nie jest pierwotnie możliwa).

6. Dla przesyłek standardowych [zgodnie z Regulaminem Świadczenia Krajowych Usług Przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.] o wadze przesyłki do 30 kg zamówienia zaakceptowane i potwierdzone do realizacji do godziny 15.00 są̨ realizowane tego samego dnia, potwierdzone po godzinie 15.00 – oraz pozostałe mogą̨ być́ realizowane w kolejnych dniach roboczych w zależności od rodzaju przesyłki oraz wybranej formy dostawy.

7. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie zaakceptowane przez CEMASZ Sp. z o.o. będzie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie CEMASZ Sp. z o.o.

8. W przypadku płatności online lub online kartą płatniczą Zamówienie zaakceptowane będzie potwierdzone do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

9. CEMASZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie [w ciągu następnego dnia roboczego] poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W tej sytuacji CEMASZ Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

10. Przesłanie wypełnionego formularza zamówienia jest ponadto równoznaczne z:

a) Przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kontrahenta postanowień Regulaminu Elektronicznej Platformy www.centromasz.pl,

b) Upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.

c) Upoważnieniem Administratora do przekazania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu zamówienia podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora lub Kontrahenta w celu realizacji zamówienia i dostawy w koniecznym zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem.

d) upoważnieniem CEMASZ Sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

 

 

VIII. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

2. Dostawa jest realizowana przez firmę̨ kurierską, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. Kontrahent jest zobowiązany do podania numeru telefonu kontaktowego dla kuriera [w celu ustalenia szczegółów doręczenia przesyłki] oraz zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach ustalonych przez kuriera lub doręczającą firmę kurierską.

3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent w wysokości przedstawionej na Platformie centromasz.pl w podsumowaniu zamówienia.

4. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy – kurierowi w chwili odbioru przesyłki.

5. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis:

-przy odbiorze osobistym zamówienia: upoważnionego do odbioru przez Kontrahenta przedstawiciela na dokumencie WZ wydanym przez CEMASZ Sp. z o.o.

- przy dostawie kurierskiej: dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.

6. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru
z zamówieniem oraz dokonuje sprawdzenia stanu dostarczanego towaru.

7. W przypadku uszkodzeń przesyłki lub zawartości przesyłki Kontrahent w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkodowy, który po podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę̨ do złożenia reklamacji. Protokół musi być́ sporządzony starannie
i zawierać faktyczny opis stanu przesyłki i zawartości. Stwierdzenie uszkodzeń lub braków należy jak najszybciej zgłosić do CEMASZ Sp. z o.o. oraz bezzwłocznie przekazać do CEMASZ Sp. z o.o. spisany
z przewoźnikiem protokół szkodowy.

 

IX. PŁATNOŚCI

1. Płatności są̨ realizowane w następujących formach:

a) przedpłata,

b) wpłata gotówkowa w kasie CEMASZ Sp. z o.o.,

c) wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),

d) płatności online [Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.]

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kontrahenta kartą płatniczą, CEMASZ Sp. z o.o. dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kontrahenta.

3. CEMASZ Sp. z o.o. wystawia Kontrahentowi paragon fiskalny lub fakturę̨ VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są informacje, które Kontrahent wprowadza podczas procesu rejestracji oraz podsumowania zamówienia. W przypadku ujawnienia, iż dane podane do wystawienia faktury vat są nieprawdziwe lub są nieaktualne [nie występują w rejestrach GUS lub CEDIG] do transakcji zostanie wystawiony paragon fiskalny.

 

X. GWARANCJA

1. Okres gwarancji producenta na dostarczone części wynosi 6 [sześć] miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży. Do zgłoszenia reklamacji niezbędne jest potwierdzenie zakupu.

2. Odpowiedzialność́ CEMASZ Sp. z o.o. za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją [jeśli udzielono], zostaje wyłączona.

3. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się̨ względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia towaru wolnego od wad.

4. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia CEMASZ Sp. z o.o. o wadzie towaru, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.

5. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać́:

- imię̨, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,

- dane identyfikacyjne reklamowanego towaru,

- numer i datę̨ dokumentu zakupu reklamowanego towaru,

- opis wady towaru,

- warunki i okoliczności ujawnienia się̨ wady towaru.

Kontrahent zobowiązany jest przekazać CEMASZ Sp. z o.o. wszelkie informacje w celu prawidłowej oceny ujawnienia wady i ustalenia sposobu jej usunięcia, włącznie z oględzinami miejsca montażu części i sposobu ich użytkowania.

6. W przypadku, gdy niemożliwym okazie się̨ usuniecie wady lub wymiana wadliwych części towaru, CEMASZ Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ zwrócić́ zapłaconą cenę̨ za wadliwy towar. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, demontażu, montażu, dopasowania czy też wymiany, chyba że zostały one wcześniej zatwierdzone przez CEMASZ Sp. z o.o. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują̨ praw Kontrahenta do domagania się̨ zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.

7. CEMASZ Sp. z o.o. oraz producent części nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku:

- niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,

- narażenia na działanie czynników zewnętrznych lub szkodliwych,

- nieprawidłowego montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

- działania czynników zewnętrznych, na które Dostawca nie ma wpływu,

- przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta,

- użytkowanych nieprawidłowo

- współpracujących z innymi uszkodzonymi lub niesprawnymi podzespołami

- zamontowanych w sprzęcie poddanym modyfikacjom konstrukcyjnym

- zamontowanych w sprzęcie z niesprawnymi systemami zabezpieczeń i informowania

o warunkach pracy

- stosowania niewłaściwych mediów,

8. Odpowiedzialność CEMASZ Sp. z o.o. oraz producenta z tytułu wad towarów jest wyłączona, jeżeli Zamawiający we własnym zakresie dokonał próby ich usunięcia.

9. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają̨ uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegających zużyciu w czasie krótszym niż̇ ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od CEMASZ Sp. z o.o.

10. W przypadku dostarczenia przez CEMASZ Sp. z o.o. towaru niezgodnego z zaakceptowanym zamówieniem, koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi CEMASZ Sp. z o.o. Na Kontrahencie ciąży obowiązek i odpowiedzialność właściwego oraz starannego zapakowania odsyłanego towaru, gwarantującego w czasie transportu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

11. W razie wystąpienia dostawy niezgodnego zamówienia, o którym mowa powyżej, Kontrahent może zadać́ zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny za niezgodnie dostarczony towar.

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru do CEMASZ Sp. z o.o., w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Kontrahent jest zobowiązany do uzgodnienia z CEMASZ Sp. z o.o. terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy wadliwego towaru. Domyślnym terminem zakończenia postepowania reklamacyjnego jest 20 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru do magazynu CEMASZ Sp. z o.o. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub gdy naprawa wymaga przesłania towaru do magazynu producenta.

3. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione – wada towaru powstała z winy Kontrahenta lub zgłoszona wada nie występuje – CEMASZ Sp. z o.o. może obciążyć́ Kontrahenta kosztami związanymi z ekspertyzą lub badaniami laboratoryjnymi i weryfikacją zgłoszenia.

4. CEMASZ Sp. z o.o. w przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego towaru lub gdy koszt naprawy wadliwego towaru przekracza cenę̨ jego zakupu – może wymienić́ wadliwy towar na wolny od wad, zgodny funkcjonalnie.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności dostarczonych towarów w ramach umowy nie odpowiadają założonym przez Zamawiającego oczekiwaniom, choć towar spełnia zawarte w umowie parametry techniczne określone przez producenta.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2018r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Elektronicznej Platformy Sprzedaży www.centromasz.pl znajdują̨ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. CEMASZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Kontrahenci zarejestrowani oraz którzy wcześniej dokonali zakupu na Platformie centromasz.pl otrzymają powiadomienie email o zmianie regulaminu na 14 dni przed jego wejściem w życie na adres email wskazany podczas rejestracji swojego konta lub w trakcie składania zamówienia. W przypadku, gdy Kontrahent nie akcpetuje nowej treści Regulaminu Elektronicznej Platformy Sprzedaży www.centromasz.pl obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o swojej decyzji Administratora.

4. CEMASZ Sp. z o.o. nie ponosi względem Kontrahenta odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia przeciwko Kontrahentowi osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym towarem lub wykonaną usługą, Kontrahent powinien o tym poinformować CEMASZ Sp. z o.o. doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą̨ starały się̨ je rozstrzygać́ w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągniecia porozumienia poddadzą̨ je pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby CEMASZ Sp. Z o.o. w Gliwicach. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy CEMASZ Sp. z o.o. a Kontrahentem obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

7. Sugestie i pytania dotyczące korzystania z Platformy centromasz.pl należy zgłaszać́ na adres mailowy: bok@centromasz.pl.

 

do góry
Sposoby płatności
Projekt i realizacja ta daa!
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl